Translate Jawa Padang

Posted on

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya translate jawa padang, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai translate jawa padang. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

pendeta lagu pujian musik gereja ret ret natal buku rohan toko

aksara jawa translate

Pertanyaan: aksara jawa translate

Jawaban:

Gegayuhanku

jenengku Budi, wiwit cilik aku duwe gegayuh ananawis gedhe aku pengin dadi guru, guru iku pegaweyan kang mulya, saben dina nularake ilmu marang muride, minterake para muride, kanggo sangu ing tembe burine, supaya bisa gayuh gegayuhanku, aku kudu gelem sinau, saliyane iku tansah nyuwun marang Gusti, supaya kasembadan gegayuhanku.

Penjelasan:

maaf kalau salah

translate aksara jawa​

Pertanyaan: translate aksara jawa​

Jawaban : Mana aksaranya

Jawaban:

mana soalnya cantik/ganteng

translate aksara jawa​

Pertanyaan: translate aksara jawa​

Jawaban:

Wacan Latine⤵️

 • nanging kowe tak janji dhisil mangkene yen kowe wus kalakon dhaup lansi Sariati, kowe kudu wawarah marang bojomu ana sangreping wong akeh, kapriyen bisane katekan karepmu ngilangake lalara Inpyuwensah yen ing tembe lalara mau teka maneh.
 • Kula mung andherek mawon, napa sing dados dhawuhe bandara aja kulaled tokake.
 • Yen mangkono Petruk kowe tak paringi.

Penjelasan:

Tembung sing kacithak kandel iku, kalebu tembung sing nang ukara aksarane nganggo Aksara Swara lan Aksara Murda.

Aksara Swara; yaiku minangka aksara khusus sing fungsine ngowahani swara vokal. Dene swara vokal yaiku A, I, U, E, O. Ngisor iki sing kalebu Aksara Swara⤵️

 • A ꦄ, I ꦇ, U ꦈ, E ꦌ, O ꦎ

___________________

Aksara Murda; yaiku minangaka aksara khusus ing aksara Jawa lan nduweni fungsi kaya aksara gedhe. Aksara iki mung digunakake kanggo nulis jeneng wong penting lan panggonan/wilayah sing misuwur.

Cacahe Aksara Murda ana 8 (wolu)⤵️

 • Na ꦟ, Ka ꦑ, Ta ꦡ, Sa ꦯ
 • Pa ꦦ, Nya ꦘ, Ga ꦓ, Ba ꦨ

Paugerane Nulis Aksara Murda:

↬ Saben satembung ditulis siji wae.

↬ Ora bisa dipangku.

↬ Saged diwenehi sandhangan.

↬ Ditulis ing ngarep dhewe.

↬ Menawa ngarep ora ana murda, ditulis ing mburi.

Translate aksara jawa ke bahasa jawa

Pertanyaan: Translate aksara jawa ke bahasa jawa

Paragraf ke 2:
Temulawak wis kawentar dadi tanduran sing digunakake kanggo gawe jamu lan tamba maneka warna lelara, ing antarane : ga. Ngudunake ko.

Maaf kalau salah

translate ok saya tunggu kamu di padang

Pertanyaan: translate ok saya tunggu kamu di padang

Ok I’ll wait for you in padang

Ok, i will waiting you at Padang

tolong translate kan! (translate pake bahasa Jawa!!)​

Pertanyaan: tolong translate kan! (translate pake bahasa Jawa!!)​

Jawaban:

Wacané:

Kinanthi

Padha gulangen ing kalbu.

Ing sasmita amrih lantip.

Aja pijer mangan nendra.

Kaprawiran den kaesthi.

Pesunen sarira nira.

Cegah dhahar guling.

Cegah dhahar guling = (cegahen dhahar lan guling)

Penjelasan:

Wacan aksara Jawa kasebut kalebu tembang Kinanthi. Tembang Kinanthi kuwe salah sijine tembang macapat sing cacahe ana 11, yakuwe: Maskumambang, Mijil, Kinanthi, Sinom, Asmarandana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, Pucung.

Paugerane Tembang Kinanthi;

 • Guru gatra 6 larik
 • Guru wilangan 8, 8, 8, 8, 8, 8
 • Guru lagu u, i, a, i, a, i

translate ke bahasa Jawa ​

Pertanyaan: translate ke bahasa Jawa ​

Jawaban:

Ngartekake Aksara Jawa;

 • Ajining dina, Kancil nantang balapan mlayu karo Keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake Kancil kang gumdhe mau. Wusana Keong padha kumpul lan baris ana sadawane dapan kang kanggo balapan mlayu. Ora let suwe Kancil teka, Kancil terus ngejak balapan, lagi wae Kancil mlayu, Keong wis tekan panggonan kang dituju. Kancil kalah balapan banjur mlayu saparan-paran.

Penjelasan:

Ngartekake utawa maca aksara Jawa iku kudu merhatekake sandhangan sing miwiti utawa dienggo nang aksara dasar (Legena). Aksara Jawa ing pacelathon kuwi, nganggo SANDHANGAN SWARA lan SANDHANGAN PANYIGEG WANDA.

1.Sandhangan Swara

 1. Taling ꦺ (swara é)
 2. Pepet ꦼ (swara ê)
 3. Wulu ꦶ (swara i)
 4. Taling Tarung ꦺꦴ (swara o)
 5. Suku ꦸ (swara u)

2.Sandhangan Panyigeg Wanda

 1. Wigyan ꦃ (sigeg h)
 2. Layar ꦂ (sigeg r)
 3. Cecak ꦁ (sigeg ng)
 4. Pangkon ꧀ (sigeg paten)

Jawaban:

Ngartekake Aksara Jawa;

Ajining dina, Kancil nantang balapan mlayu karo Keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake Kancil kang gumdhe mau. Wusana Keong padha kumpul lan baris ana sadawane dapan kang kanggo balapan mlayu. Ora let suwe Kancil teka, Kancil terus ngejak balapan, lagi wae Kancil mlayu, Keong wis tekan panggonan kang dituju. Kancil kalah balapan banjur mlayu saparan-paran.

Penjelasan:

Ngartekake utawa maca aksara Jawa iku kudu merhatekake sandhangan sing miwiti utawa dienggo nang aksara dasar (Legena). Aksara Jawa ing pacelathon kuwi, nganggo SANDHANGAN SWARA lan SANDHANGAN PANYIGEG WANDA.

1.Sandhangan Swara

Taling ꦺ (swara é)

Pepet ꦼ (swara ê)

Wulu ꦶ (swara i)

Taling Tarung ꦺꦴ (swara o)

Suku ꦸ (swara u)

2.Sandhangan Panyigeg Wanda

Wigyan ꦃ (sigeg h)

Layar ꦂ (sigeg r)

Cecak ꦁ (sigeg ng)

Pangkon ꧀ (sigeg paten)

Penjelasan:

kesayangan dlm bhs padang ?tolong translate ya.Terimakasih

Pertanyaan: kesayangan dlm bhs padang ?
tolong translate ya.Terimakasih

ダーリン
dārin
ke-Sayang-an

translate aksara Jawa​

Pertanyaan: translate aksara Jawa​

Jawaban:

Dak bisa bahasa inggris :v

Penjelasan:

Canda²

translate ke bahasa Jawa ​

Pertanyaan: translate ke bahasa Jawa ​

Jawaban:

Wacan Aksara Jawane;

Kancil lan Keong

 • Kancil duweni watak gumedhe, amarga ngendelake playune. Watak kang kaya mangkono iku ora disenengi kewan liyane, amarga Kancil ora bisa kekancan marang kewan liyane. Ing sawijining-

Penjelasan:

Aksara Jawa yaiku minangka tulisan Jawa kuna, sing nduweni cacah ana 20 (rong puluh). Nulis aksara Jawa iku diwiwti sekang kiwa meng tengen. Ngisor iki wujud aksara Jawa cacah 20⤵️

Aksara Jawa;

 • ꦲ꧈ ꦤ꧈ ꦕ꧈ ꦫ꧈ ꦏ

ha na ca ra ka

 • ꦢ꧈ ꦠ꧈ ꦱ꧈ ꦮ꧈ ꦭ

da ta sa wa la

 • ꦥ꧈ ꦝ꧈ ꦗ꧈ ꦪ꧈ ꦚ

pa dha ja ya nya

 • ꦩ꧈ ꦒ꧈ ꦧ꧈ ꦛ꧈ ꦔ

ma ga ba tha nga

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai translate jawa padang, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti translate ke bahasa, translate aksara jawa​, translate aksara Jawa​, translate ok saya, and kesayangan dlm bhs.